Multimèdia Gallery 

  • Plaza Fuente de los 25 Caños (frente al Jardín del Beso)
  • Xàtiva
Una anàlisi de les fonts que es troben en la zona urbana de Xàtiva demostra la importància de l'arquitectura de l'aigua al llarg de la història local. Així, es poden trobar sortidors de diferents estils i pertanyents a diverses èpoques, com la Font Reial de la Trinitat, fidel a l'estil gòtic, o la que ens ocupa, la Font Reial de les vint-i-cincs Canelles, un antic abeurador que data de principis del segle XVII i inicis del XVIII i que seguix ferventment els cànons marcats pels corrents neoclàssiques de l'època.