#Habitacions i places
Habitacions amb menys de 8 places
2
Habitacions amb 8 o més places
4
Places en habitacions amb menys de 8 places
12
Places en habitacions amb 8 o més places
32
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000048-A