#Habitacions i places
Habitacions amb menys de 8 places
3
Habitacions amb 8 o més places
2
Places en habitacions amb menys de 8 places
8
Places en habitacions amb 8 o més places
22
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000041-A