#Habitacions i places
Habitacions amb menys de 8 places
6
Habitacions amb 8 o més places
3
Places en habitacions amb menys de 8 places
32
Places en habitacions amb 8 o més places
24
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000051-A