#Habitacions i places
Habitacions amb menys de 8 places
4
Habitacions amb 8 o més places
5
Places en habitacions amb menys de 8 places
12
Places en habitacions amb 8 o més places
40
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000051-V