#Habitacions i places
Habitacions amb menys de 8 places
9
Habitacions amb 8 o més places
2
Places en habitacions amb menys de 8 places
44
Places en habitacions amb 8 o més places
18
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000021-CS